Punktestand Header
x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

DKP-Rechner - sick

Aktive Raidmitglieder
Waehle einen Charakter aus...

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
213
179
Todesritter

EU Eredar Sick

Catnis213
Jeadas179
240
200
200
Druide

EU Eredar Sick

Morow240
Wyll214
Kaloni200
Duddox200
Foxzillâ193
164
Jäger

EU Eredar Sick

Zorknysa292
Marlinae254
Janysa164
Magier

EU Eredar Sick

Frostyballz194
Paladin

EU Eredar Sick

Blôôdspêll230
Skyline217
214
Priester

EU Eredar Sick

Cycra214
Schurke

EU Eredar Sick

Darkyami214
278
Schamane

EU Eredar Sick

Tuxøh278
Gariona183
Maericon170
Marló4
218
Hexenmeister

EU Eredar Sick

Deedlit240
Yutis218
250
194
Krieger

EU Eredar Sick

Buekka250
Keyles194
Mönch

EU Eredar Sick

Aquantra125
185
Dämonenjäger

EU Eredar Sick

Floutschi241
Dawnê185
Berechnung
Waehle eine Itemklasse...
DKP berechnen
DKP-Kosten
Itemart Bedarf Bereits bezahlt
T-Token 25 % 5 %
Helm 20% 5%
Hals 20 % 5 %
Schulter 20 % 5 %
Umhang 20 % 5 %
Brust 20 % 5 %
Armschiene 20 % 5 %
Hand 20 % 5 %
Gürtel 20 % 5 %
Schuhe 20 % 5 %
Ring 20 % 5 %
Schmuck 20 % 5 %
Kommentare

Keine Kommentare vorhanden

Ich habe mein Passwort vergessen